ÁSZF

Az alábbi Vásárlási Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait.

A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat!

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a webáruházunkban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a webshop-on található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi kereskedő telefonszámát: +36 22 427-369. A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, A jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó mint az erdelyikezmuvestermek.hu weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a webshop-ban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap vagy regisztráció kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket. Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a webshop-ot a korábbiakban már használta.

A szerződés létrejötte:

A webshop-ban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó és a Vevő a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készleten és a beszerzés túl hosszú időt venne igénybe.

Szállítási feltételek:
A webshopban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 8 munkanap amennyiben a termék raktáron van . (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be). A vásárló által megadott email címre értesítést kap, ha a termék szállítását ill. bolti átvételét nem tudják a megadott 8 napon belül biztosítani.  A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a webshopban megrendelt terméket az Eladótól vagy a Futártól átvette. A Futár munkaidőben szállít, 9-17 óra között. A Vevő az eladó üzlethelyiségében is átveheti a terméket ha bolti átvételt választ.  Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékoztatókat valamint a számlát.

Árak:
A webshopban feltüntetett árak, ajánlati árak. Az Eladó az árak árváltozásának jogát fenntartja.  Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetett árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad az Eladó a Vevő felé e-mailen keresztül.  A Vevő raktáron nem lévő termékekről is kap tájékoztatást, ilyenkor jelzik írásban hogy az árfolyamváltozás miatt az ár módosulhat. A vevőnek a tájékoztatás után jogában van elállni a vásárlástól. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). A webshopban megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Szállítási díj:
A megrendelés végleges elküldése előtt a Vevő a képernyőn tájékoztatást kap, hogy ehhez a vásárláshoz van-e kiszállítási díj.  Személyes átvétel esetén vagy bruttó 50.000 forintot meghaladó vásárlásoknál a szállítás díjmentes. Ezektől eltérő esetekben bruttó 900 forint a szállítás díja Magyarországon belül. Ez az összeg tartalmazza az utánvét költségét is.

Fizetési módok:
Készpénzzel: A boltban személyes átvétel esetén vagy a futárnak lehet kp-ban fizetni.

Utánvéttel: Az utánvét azt jelenti, hogy a termékek árának, illetve a házhoz szállítás díjának kifizetése készpénz-fizetéssel a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor.


A jótállás (garancia) és a szavatosság:
A webshop-ban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség átadó az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a webshop-ban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül. Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.


Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg. A Vevő által a termékek esetleges meghibásodása estén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a termékekkel együtt átadott Jótállási jegy tartalmazza.


A felelősség korlátozása:
A VERES G 79 Korlátolt Felelősségű Társaság. nem vállal felelősséget a erdelyikezmuvestermek.hu weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.  A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.


Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.


A termék visszaszolgáltatása:
a.) A Vevő a szerződéstől az árú átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül, indoklás nélkül elállhat.

A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt terméket nem tudja eredeti csomagolásban visszaszolgáltatni. Az ilyen termékek árát továbbá az Eladó jogosult a visszatérítendő vételárból levonni vagy más módon érvényesíteni.A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, adathordozókat, dokumentációt, kiegészítők, patentok, gombok, egyéb alkatrészek) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tartozékokat, adathordozókat, dokumentumokat az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek árát érvényesítse a Vevővel szemben.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.